Edukacja domowa ze wsparciem Akademii

 

O edukacji domowej słyszał chyba każdy, ale w naszej szkole będzie ona nowością. Serdecznie zapraszamy rodziców, którzy już edukują swoje dziecko w domu lub zamierzają to robić od września. Właśnie rusza rekrutacja uczniów do klas 1-8, którzy obowiązek szkolny będą spełniać poza szkołą, czyli w domu, a zatem warto napisać, na czym ona polega edukacja domowa.

 

Podstawę prawną do spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą stanowią:

 

DOKUMENTY

Prawo oświatowe pozwala na naukę w domu, aż do wieku maturalnego, ale tylko za zgodą dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane. Aby otrzymać taką zgodę w naszej placówce, należy złożyć stosowne dokumenty:

 

Wniosek wraz z załącznikami (oświadczenie i zobowiązanie) wyślemy rodzicom drogą elektroniczną, a po otrzymaniu kompletu wypełnionych dokumentów, podpiszemy umowę na świadczenie usług edukacyjnych.

RODZICE

Rodzice, którzy zdecydują się na edukację domową, nie muszą posiadać wykształcenia pedagogicznego ani odbywać specjalnych szkoleń. Natomiast ich zadaniem będzie rzetelna i systematyczna praca z dzieckiem oraz przygotowanie dziecka do wszystkich egzaminów klasyfikacyjnych. Jeżeli w trakcie nauki domowej pojawiają się problemy czy niejasności, pomocą będą służyć nasi nauczyciele w ramach specjalnych konsultacji (stacjonarnych lub online). Ponadto nauczyciele, oczywiście za zgodą rodziców, będą mogli wskazywać metody i formy nauczania poprawiające efektywność samodzielnej nauki w domu, zaprezentują też dziecku odpowiednie narzędzia i aplikacje. Oferujemy również pomoc w dopełnieniu formalności związanych z zapisaniem lub przeniesieniem dziecka do naszej szkoły, zawiadomimy szkołę rejonową o tym, że uczeń realizuje u nas obowiązek szkolny.

UCZEŃ

Uczeń spełniający obowiązek szkolny w domu, otrzyma od naszych nauczycieli wymagania edukacyjne i zakres treści z przedmiotów egzaminacyjnych w postaci przejrzystych kryteriów. Nauczyciele wskażą również podręczniki, z jakich korzystają nasi uczniowie w trybie stacjonarnym. Uczeń będzie miał również prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielami, w ramach których zostaną omówione jego postępy i trudności oraz zostaną ustalone cele na kolejny okres jego samodzielnej nauki. Dziecko będzie miało możliwość uczestniczenia w szkolnych uroczystościach, konkursach, wycieczkach, kołach zainteresowań oraz warsztatach (część z nich może być dodatkowo płatna). Otrzyma również wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i, w miarę możliwości, dostęp do materiałów edukacyjnych, zgromadzonych w naszej szkole. Szkoła zapewni uczniowi legitymację oraz świadectwo szkolne.

 

EGZAMINY

Z racji tego, że jesteśmy przyjazną szkołą, działającą w duchu NVC i empatycznej komunikacji, możemy zapewnić, że egzaminy klasyfikacyjne będą przebiegały w serdecznej atmosferze. Nauczyciele, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, zapoznają ucznia i jego rodziców z zakresem zagadnień na poszczególne egzaminy oraz wspólnie ustalą dogodne terminy (dopuszcza się również formę zdalną). Uczeń nie zdaje egzaminów z takich przedmiotów obowiązkowych, jak: plastyka, muzyka, technika, wf i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nie jest oceniane jego zachowanie. Więcej szczegółów dotyczących ustalania terminów, przebiegu oraz oceniania i dokumentacji egzaminów klasyfikacyjnych zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania, z którym rodzic i uczeń zostanie zapoznany po złożeniu wniosku do dyrektora o wydanie zezwolenia na edukację domową dziecka.

 

EDUKACJA DOMOWA A ZDALNE NAUCZANIE

Z racji ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek oświaty na skutek pandemii, zarówno uczniowie objęci edukacją domową, jak i uczniowie objęci zdalnym nauczaniem, uczą się w domach, a być może od września będą robili to nadal. Warto jednak wskazać na różnice pomiędzy edukacją domową a zdalnym nauczaniem.

W przypadku edukacji domowej to rodzice zapewniają dziecku odpowiednie warunki umożliwiające realizację podstawy programowej i odpowiadają za jej realizację, co jest później weryfikowane w trakcie egzaminu klasyfikacyjnego. Rodzice mogą, ale nie muszą korzystać ze wsparcia szkoły, a sposób przekazywania wiedzy, dobór odpowiednich metod i narzędzi, leży w całości po ich stronie. Przepisy pozostawiają ogromną dowolność w tej kwestii, jak również w zakresie czasu poświęcanego na naukę w domu. Uczeń nie podlega bieżącemu ocenianiu, a jedynie jest zobowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych.

Natomiast w przypadku uczniów objętych zdalnym nauczaniem, za organizację nauczania i sposobu przekazywania wiedzy, dobór metod i narzędzi, kolejność realizowanych treści, ilość godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty, odpowiadają dyrektor oraz nauczyciele, którzy są zobowiązani do realizacji wybranych programów nauczania w szkole. Poadto praca dziecka jest stale monitorowana przez nauczyciela, a jej efekty podlegają bieżącemu ocenianiu.

 

WIRTUALNE KLASY

Nasza szkoła posiada dostęp do pakietu G Suite, zatem uczniowie z edukacji domowej zostaną przypisani do wirtualnych klas na platformie Google Classroom. Każdy uczeń będzie posiadał szkolne konto e-mail, co ułatwi mu również bezpośredni kontakt z nauczycielami oraz koleżankami i kolegami, niezależnie od tego, w której części Polski mieszka. Praca na platformie Classroom opiera się na “strumieniu” - to tam będą pojawiać się wszystkie poczynania nauczycieli, a także uczniów - oni także mają możliwość wstawiania swoich działań. Uczniowie z edukacji domowej będą mieli również dostęp do materiałów, jakie nasi nauczyciele będą udostępniali uczniom z tradycyjnych klas szkolnych, ale to do nich będzie należała decyzja o tym, czy z nich skorzystają.

Każda klasa ED będzie miała wychowawcę – coacha, którego rolą będzie wspieranie i integracja dzieci realizujących obowiązek szkolny poza szkołą oraz zachęcanie do pracy projektowej, która pozwoli na grupową naukę, podział ról, nauczy odpowiedzialności i samodyscypliny. W tym celu skorzystamy z narzędzi, jakie daje eduScrum.

WSPARCIE TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

Rodzice i uczniowie z edukacji domowej będą mogli skorzystać z porad naszego nauczyciela informatyki w kwestiach technicznych, związanych z instalacją i obsługą stosowanych przez nas aplikacji i narzędzi informatycznych. Ponadto zostaną zapoznani przez dyrektora i innych nauczycieli z narzędziami ułatwiającymi planowanie pracy i kontrolowanie jej postępów. Będą mogli również wziąć udział w warsztatach z zakresu empatycznej komunikacji i budowania wewnętrznej motywacji u dzieci.

KOSZT

Po wydaniu zgody dyrektora naszej szkoły na edukację domową, rodzice będą zobowiązani do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 300 zł.

 

Dla dzieci zapisanych w okresie od 20 maja do 20 lipca 2021r. do EDUKACJI DOMOWEJ w naszej szkole PROMOCYJNE CZESNE MIESIĘCZNE będzie wynosiło 200 zł (płatne przelewem do 10 dnia każdego miesiąca) i zapewni uczniowi dostęp do wymagań edukacyjnych, konto e-mail, miejsce w wirtualnej klasie, korzystanie z materiałów zamieszczanych na platformie Classroom, comiesięczne konsultacje z nauczycielami, uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i udział w egzaminach klasyfikacyjnych.

 

Dodatkowo płatne: wycieczki, warsztaty dla uczniów i rodziców, udział w zajęciach dodatkowych (np. koło kulinarne, koło krawieckie, programowanie, zajęcia teatralne, klub piłkarski, karate, logika i inne), dodatkowe indywidualne konsultacje z nauczycielami lub specjalistami, kursy przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty. 

 

Wszystkie osoby zainteresowane domową edukacją swojego dziecka zapraszamy do kontaktu z dyrektorem szkoły, poprzez wypełnienie poniższego formularza.

 

https://forms.gle/hHyNAyvcAswSLhyRA

Oferta jest skierowana do uczniów szkół podstawowych z całej Polski.

 

do góry
 

©2011 -