Zajęcia programowe w zerówce

1. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
2. EDUKACJA MATEMATYCZNA
3. EDUKACJA CZYTELNICZA
4. JĘZYK ANGIELSKI
5. JĘZYK ROSYJSKI
6. PROGRAMOWANIE
7. TEATR
8. MUZYKA
7. TANIEC
8. WYCHOWANIE FIZYCZNE
9. KARATE
10.PSYCHOLOGIA
11. LOGOPEDIA
12. RELIGIA
 
OGÓLNE ZAŁOZENIA DOTYCZĄCE NAUCZANIA
POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
W KLASIE ZEROWEJ
 
  • Język angielski i język rosyjski
Na języku angielskim dzieci będą pracowały wg programu autorstwa Magdaleny Kłębowskiej, dostosowanego oraz rozszerzonego przez nauczycielkę Martę Bystrońską – Figat. Natomiast na języku rosyjskim dzieci będą pracować na bazie planu nauczania opracowanego przez nauczycielkę tego przedmiotu, którą jest Zhenya  Harutyunyan.
 
Nadrzędnym celem obu programów jest uwrażliwienie na język obcy poprzez osłuchanie z tym językiem, tak więc podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (słuchanie) i znajomość słownictwa. Wraz z rozwijaniem umiejętności językowych, programy zakładają budowanie motywacji dziecka, bez której jakikolwiek sukces wydaje się niemożliwy.
 
Kolejnym nie mniej istotnym celem programów jest realizowanie jednego z kluczowych postulatów podstawy programowej wychowania przedszkolnego – zaspokajanie ciekawości dziecka, umożliwianie mu poznawania otaczającego świata. Aby to osiągnąć programy zakładają integrację międzyprzedmiotową. Nauczanie języka angielskiego i jezyka rosyjskiego będzie zatem skoordynowane z tym, czy dzieci aktualnie zajmują się na innych zajęciach.
 
Należy również podkreślić aspekt wychowawczy zajęć z języka obcego. Dla dzieci przedszkolnych nauczyciel, tak jak rodzice, to autorytet i wzór do naśladowania w każdej dziedzinie. Dlatego też obok nauczania języka, istotnym zadaniem nauczyciela będzie troska o rozwój umiejętności społecznych małego ucznia, wykształcenie w nim pozytywnych postaw, przyjaźni, tolerancji, współpracy, negocjacji zasad fair-play oraz uwrażliwienie na potrzeby innych. Wychowywać można oceniając postępowanie bohaterów z bajek, ucząc współpracy w parach i grupach, angażując dzieci w gry i zabawy językowe. Nie mniej ważnym celem wychowawczym będzie wspieranie dziecka w budowaniu własnej tożsamości. Co więcej na tym etapie można stopniowo uświadamiać dzieciom ich przynalezność narodową i kulturową, zaszczepiając w nich jednocześnie postawę otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur i ras.
 
Na zajęciach z języka rosyjskiego dzieci będą korzystać z kart pracy, gier i zabaw oraz różnych innych środków dydaktycznych. Ponieważ jest to ich pierwsza przygoda z tym językiem, nie będą korzystać z gotowych książek, gdyż na polskim rynku nie ma podręczników do nauki jezyka rosyjskiego dostosowanych do wieku 5-6 lat. Nauczycielka przewiduje słuchanie  opowieści  w języku rosyjskim czy oglądanie bajek. Lekcje będą miały na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi zwrotami, liczebnikami czy kolorami w języku rosyjskim.
 
Natomiast nauczycielka języka angielskiego przewiduje wprowadzenie jednego ze sprawdzonych na rynku podręczników, ale dopiero po przeprowadzeniu wstępnych diagnoz umiejętności językowych dzieci. Na tym etapie uczniowie będą pracować na kartach pracy przygotowywanych specjalnie dla nich przez nauczycielkę. Tu również stosowane będą różne formy pracy: praca w parach, dialog, ćwiczenia z luką informacyjną, praca grupowa, gry i zabawy, ale również praca indywidualna i praca z całą klasą.
 
 
  • Psychologia
W życiu każdego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętnościom poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Celem programu, opracowanego przez naszą psycholog Natalię Leontiew - Bogiel, jest pomoc w nawiązaniu i utrzymaniu pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi i osobami dorosłymi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia i konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami. Wszystkie te elementy są niezbędne, by sprostać wymaganiom, jakie przed dziećmi stawia świat.
 
Dzieci mające rozpocząć naukę znajdują się w nowej dla siebie sytuacji i muszą podjąć się pełnienia nowej roli. Rola ucznia wiąże się z potrzebą wytężonej pracy, skupienia uwagi, obowiązkowości, współpracy z innymi uczniami, pokazywania się, prezentowania się.
Program ma za zadanie pomóc dziecku w pokonaniu lęków i obaw z tym związanych, włączeniu się do grona rówieśników i poznaniu nauczyciela.
 
1. Cele edukacyjne, które pozwolą na wzajemne poznanie się- integracje grupy, wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia, ustalenie reguł i norm grupowych, nabywanie umiejętności wyrażania uczuć, rozpoznawanie emocji u siebie i innych, rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych, uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać, ćwiczenie umiejętności koniecznych do wzięciaodpowiedzialności za swoje zachowanie w kontaktach z innymi i do panowania nad niepożądanym zachowaniem. Celem edukacyjnym jest również pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym oraz uczenie zachowań, które ułatwiają.
 
2. Cele terapeutyczne, których głównym celem jest stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz prawidłowego współdziałania i współpracowania w grupie.
 
3. Cele rozwojowe, mające pomóc w nabyciu podczas zajęć umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie z posiadanymi problemami, które służyć będą jego rozwojowi społecznemu i osobistemu i będzie to:
- rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
- poznanie własnej podatności na wpływy innych osób;
- rozwijanie koncentracji uwagi;
- rozwijanie twórczego myślenia;
- zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi;
- tworzenie wspólnych prac;
- analiza ćwiczonych umiejętności;
- rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się;
- odczuwanie radości z wykonanego zadania.
 
Metody, formy i techniki pracy:
· Obserwacja
· Pokaz
· Metody oparte na słowie: rozmowa, dyskusja, objaśnienia
· Metody interaktywne: burza mózgów, krąg, gry
· Techniki: rysunek, zabawy ruchowe
· Formy pracy: zespołowa, grupowa, indywidualna.
 
do góry
 

©2011 -